Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
EU Projekt PDF
NAZIV PROJEKTA: Povećanje konkurentnosti optimizacijom poslovnih procesa uz primjenu novih informatičkih i komunikacijskih tehnologija
UKUPNA VRIJEDNOST: 2.557.468,39 kn
UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 1.965.247,35
EU FINANCIRANJE: 1.500.000,00 kn
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 18.01.2016. – 18.01.2018.
www.strukturnifondovi.hr

OPIS PROJEKTA
Nositelj projekta je obrt Automont Belina iz Krapinskih Toplica, Krapinsko-zagorska županija. Obrt se bavi proizvodnjom gotovih proizvoda od tehničkih tekstila i ostalih materijala, a prema NKD-u iz 2007. godine glavna djelatnost Obrta je 13.92 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće. Kroz protekle 33 godine, Obrt se specijalizirao za izradu kamionskih cerada, digitalni tisak velikog formata, različite sisteme vanjskog, POS i POP oglašavanja, izradu tendi, tekstilnih arhitektura, šatora i hala.

Analiza problema je usmjerena na identifikaciju ograničavajućih faktora za daljnji razvoj obrta Automont Belina kako bi se otklanjanjem istih omogućilo zadržavanje tržišne pozicije, a nakon toga i povećavanje tržišnog udjela u cilju ostvarenja dugoročnih ciljeva.

Specifičnost u poslovanju Obrta ponajprije je nepostojanje do kraja standardiziranog proizvoda. Svakom kupcu i svakom projektu pristupa se individualno te se proizvodi prilagođavaju specifičnim zahtjevima i potrebama kupaca. Važan faktor uspješnog izvršavanja projekata, ali i općenito uspješnog poslovanja svakako predstavljaju konstantno praćenje noviteta i značajna ulaganja u nove tehnologije. Sukladno zahtjevima i trendovima na tržištu, analizom su definirani sljedeći glavni problemi Obrta: usporeni radni procesi u konstrukciji, proizvodnji i ostalim funkcionalnim odjelima radi nedostatka odgovarajućih softverskih rješenja; neadekvatno integralno softversko rješenje (ERP) za cjelokupno, kompleksno poslovanje te međuovisne i nadopunjujuće radne procese; nekompatibilnost ili manjak programskih rješenja za generalno poslovanje kao što su antivirusni programi; visoki troškovi održavanja računalne opreme i usporeni radni procesi uzrokovani raznovrsnom, nekompatibilnom i mahom zastarjelom računalnom opremom koja ne podržava nove i zahtjevne računalne programe. Iz identificiranih problema proizlaze ograničenja: nemogućnost zadovoljenja potreba tržišta i širenja na nova tržišta u pogledu praćenja trendova i zahtjeva kupaca; jačanje konkurentnosti; teškoće u jačanju tržišne pozicije; nedovoljna efikasnost i produktivnost; ograničeni rast prihoda.

Ovi problemi utječu na povećanje tržišnog udjela uslijed nemogućnosti privlačenja novih kupaca i zadržavanja postojećih zbog nemogućnosti zadovoljenja njihovih potreba i zahtjeva, na povećanje obujma poslovanja te na mogućnost povećanja prodaje. Navedena ograničenja mogu dovesti do gubitka kupaca, gubitka tržišnog položaja, smanjenja prihoda od prodaje, smanjenja obujma poslovanja te gubitka položaja respektabilnog tržišnog dionika Krapinsko-zagorske županije.

Analizom poslovanja ustanovljena su tzv. "uska grla" u svakoj od funkcionalnih cjelina Obrta. Uska grla odnose se na nedostatak adekvatnih i kompatibilnih informacijskih i komunikacijskih rješenja te na utjecaj raspoložive IT opreme i programskih paketa na izvršenje pojedinih aktivnosti.

Projektom "Povećanje konkurentnosti optimizacijom poslovnih procesa uz primjenu novih informatičkih i komunikacijskih tehnologija" kroz nabavu softverskih rješenja i hardvera, optimizirat će se i modernizirati poslovni procesi, a samim time Obrt će postati konkurentniji na tržištu, povećat će se prihodi od prodaje te će se povećati broj zaposlenih.

CILJEVI PROJEKTA

Definirani ciljevi projektnog prijedloga su sljedeći:

Opći cilj: Jačanje konkurentnosti i poboljšanje učinkovitosti poduzetnika u Krapinsko-zagorskoj županiji kroz ulaganje u informacijske i komunikacijske tehnologije.

Specifični cilj: Uvođenjem novih IKT rješenja i optimizacijom poslovnih procesa povećati konkurentnost i osnažiti tržišnu poziciju na tržištu te posljedično povećati prihode od prodaje i broj zaposlenih.

Projektom se na razini općeg cilja pridonosi razvoju malog i srednjeg poduzetništva te povećanju broja zaposlenih što će se ostvariti kroz ulaganje u novu informacijsku i komunikacijsku tehnologiju koja obuhvaća razna softverska i hardverska rješenja potrebna za optimizaciju poslovnih procesa. Specifični cilj usmjeren je na otklanjanje identificiranih problema i iz njih proizašlih ograničenja i posljedica koje bi u budućnosti mogle negativno djelovati na rast i razvoj Obrta. Izvršenje projekta direktno doprinosi ispunjenju specifičnog cilja i na taj način doprinosi rješavanju identificiranih problema i sprječavanju njihovih negativnih utjecaja na poslovanje i razvoj Obrta.

REZULTATI PROJEKTA
•  Povećanje prihoda od prodaje
•  Očuvanje radnih mjesta
•  Povećanje broja novozaposlenih osoba

KONTAKT OSOBA
Štefica Štibohar, voditelj računovodstva
Tel: +385 49 587 216
E-mail: stefica.stibohar@belina.com
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.